Pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas dating a fender amplifier with serial number

Posted by / 21-Sep-2020 06:32

Pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas

Ang isang taong malaya at tinatanggap niya ng may kabatiran ang Islamikong pamamaraan ng buhay at taos-pusong isinasabuhay ito ay tinatawag na ‘Muslim’.

“Walang ibang diyos maliban kay Allah, at si Muhammad ay Sugo ni Allah”.

Ang paniniwalang ito ay dapat na pinamamahalaan ang lahat ng aspeto ng buhay ng tao.

Ang pagkilala sa pangunahing katotohanan na ito ay bunga ng nagkakaisang pananaw ng pag-iral na nagtatakwil ng anumang paghihiwalay ng buhay pangrelihiyon at sekular.

Ang arabik na salitang ‘Islam’, ay nangangahulugan ng kusang pagsuko sa kalooban ni Allah at pagsunod sa Kanyang mga kautusan.

‘Allah’ ay ang pangalang pantangi ng Tunay na Diyos na ginagamit ng mga Muslim.

pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-15pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-61pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-25

Ang Sawm ay taunang programa ng pagsasanay na nagpapalakas ng pagpupunyagi ng isang Muslim para tuparin ang kanilang tungkulin sa Makapangyarihang Panginoon.